Xin chào đọc giả. Ngày hôm nay, VEZ xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua bài chia sẽ Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Sau một quá trình thi công lâu dài, việc nghiệm thu công trình xây dựng là hết sức cần thiết và quan trọng. Nhiều đối tượng quan tâm theo dõi mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng.

Đừng Bỏ Lỡ
Cơ hội x100 lần tài khoản khi mua sớm MUFC Token 🎁 Giai đoạn Presale từ 3/11 – 2/12

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và một số vấn đề liên quan như nội dung định nghĩa của biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cũng như các quy định của pháp luật về nghiệm thu công việc xây dựng, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là lập biên bản ghi nhận công trình, nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu hay không để đưa vào sử dụng khi hoàn thành, việc nghiệm thu này được lập dựa trên bản vẽ, đo đạc để đưa ra kết luận. chất lượng và kỹ thuật được cấp có thẩm quyền chấp nhận.

Nội dung biên bản nghiệm thu công trình cần nêu rõ chất lượng công trình có đạt yêu cầu không, có đáp ứng yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn đưa ra hay không kèm theo nhận xét về việc nghiệm thu. Những việc khác cũng được ghi rõ trong biên bản và cuối cùng là phần kết luận, cần nêu rõ quan điểm cũng như nghiệm thu công việc hoặc nêu rõ khuyết điểm để hoàn thiện, sửa chữa.

Vai trò của Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Có thể thấy sau khi hoàn thành công việc cần có biên bản nghiệm thu công việc. Đây là mẫu biên bản được sử dụng ngay sau khi nghiệm thu một công trình xây dựng nào đó của công ty, xí nghiệp. Nghiệm thu công việc xây dựng là một khâu quan trọng để kiểm tra, nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành. Nói một cách đơn giản, đây là cách để công trình của các công ty, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chất lượng công trình đảm bảo đạt yêu cầu mới được đưa vào sử dụng. Khi có biên bản nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan có thẩm quyền công nhận tính hợp pháp và an toàn của công trình xây dựng mới được phép sử dụng.

Quy định pháp luật về nghiệm thu công việc

Căn cứ quy định tại Điều 21 Thông tư số 06/2021 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

Điều 21. Nghiệm thu công việc xây dựng

1. Căn cứ vào kế hoạch nghiệm thu, kiểm tra công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công công việc của nhà thầu thi công xây dựng công trình để tiến hành tiền – Nghiệm thu công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công trình xây dựng đã được nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, kết quả kiểm tra, thí nghiệm. chất lượng vật tư, thiết bị thực hiện trong quá trình thi công có liên quan đến đối tượng nghiệm thu công trình xây dựng yêu cầu nghiệm thu.

3. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng trong thời hạn không quá 24 giờ, kể từ ngày nhận được yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. Trường hợp không chấp thuận phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng công trình.

4. Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của hạng mục công trình theo trình tự xây dựng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên công việc được nhận;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu trong đó nêu rõ việc nghiệm thu hoặc không nghiệm thu; đồng ý thực hiện các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã làm và các yêu cầu khác (nếu có);

đ) Chữ ký, họ tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu có).

5. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng hoặc tổng thầu, nhà thầu chính;

c) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ trong trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

6. Thành phần ký biên bản nghiệm thu đối với trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu EPC hoặc người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư đối với công việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

7. Thành phần ký biên bản nghiệm thu đối với trường hợp áp dụng hợp đồng chìa khóa trao tay:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu.

8. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện ”.

mau bien ban nghiem thu cong viec xay dung

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nhằm giúp bạn đọc quan tâm có thể dễ dàng theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng Xuống đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

BẢN BÁO CÁO

KINH NGHIỆM THI CÔNG CÔNG TRÌNH

CON SỐ: ………………………..

Sự thi công: …………………………………………………………………………………

Loại: ………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: …………………… (Ghi rõ tên công ty được nghiệm thu)

2. Linh kiện được nghiệm thu trực tiếp:

Đại diện Ban quản lý dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) …………… ..

– Ông: …………………………………………………… Chức vụ: ………….

Đại diện Nhà thầu thi công: …………………… (Ghi tên nhà thầu) …….

– Ông: …………………………………………………… Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:… ..giờ… ..ngày… .tháng… .năm….

Kết thúc: …… giờ… ..ngày… ..tháng …… năm ……

Tại địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Một. Về tài liệu làm cơ sở nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được phê duyệt:

Bản vẽ kỹ thuật số: (Ghi rõ tên và số lượng bản vẽ thiết kế)

– Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng:

(Nêu rõ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành)

– Kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng: (Xem thêm trong phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các tài liệu khác có liên quan.

NS. Về chất lượng công trình:

(Ghi rõ chất lượng công trình đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành)

NS. Các ý kiến ​​khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ có nhận hay không nhận để làm tiếp. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thử nghiệm của vật liệu được đưa vào sử dụng đối với hạng mục đang được nghiệm thu, số lượng phiếu thử nghiệm và của phòng thí nghiệm nào; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng, v.v.…

+ Gia công, lắp đặt cốt thép bao gồm các kết quả kiểm tra: Thép chịu kéo, mối hàn, mối nối, v.v …

+ Bê tông hoặc bê tông cốt thép bao gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, mác, v.v …

+ Phần lát bao gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, khối đá, vải lọc, v.v …

+ Thi công công trình đắp đất cát bao gồm: Thí nghiệm hiện trường (để xác định chiều dày của nền đắp, xác định số lần lu lèn theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của nền đắp).

Đây là suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề này Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tới độc giả. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất.

Tổng hợp bởi VEZ